Student

Stypendium dla niepełnosprawnych

Zapoznaj się z informacjami ogólnymi w zakładce – Świadczenia dla studentów
Wypełnij on-line wniosek w systemie WU, zapisz, dołącz skany wymaganych dokumentów (w formacie PDF).
Wyślij całość elektronicznie do Działu Spraw Studenckich w terminie od 12 września – 17 października 2022 r.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076), np.:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium to jest przyznawane odrębnie i niezależnie od stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych składa elektronicznie wniosek w systemie Wirtualna Uczelnia i dołącza skan orzeczenia o niepełnosprawności w określonym  terminie. Wniosek zostaje zarejestrowany w systemie Uczelnia przez pracownika DSS.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki. W przypadku upływu ważności orzeczenia w trakcie roku akademickiego, wypłata stypendium dla osób niepełnosprawnych jest wstrzymana do momentu złożenia aktualnego orzeczenia. Skan orzeczenia należy dołączyć niezwłocznie po jego otrzymaniu, w systemie Wirtualna Uczelnia. Stypendium przyznaje się wówczas z wyrównaniem za okres, jaki upłynął od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia, na podstawie którego było przyznane stypendium w danym roku akademickim, o ile z aktualnego orzeczenia wynikać będzie nieprzerwane trwanie niepełnosprawności.

Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w trakcie roku akademickiego w przypadku nabycia uprawnień do stypendium dla niepełnosprawnych lub zmiany orzeczonego stopnia niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego.

Wysokość stypendium może być zróżnicowana w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Student może otrzymywać stypendium z tytułu niepełnosprawności również w przypadku urlopu, udzielonego zgodnie z regulaminem studiów.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. – dla doktorantów odpowiednio oznacza to, że jeżeli od podjęcia studiów w momencie ubiegania się o świadczenia minęło już 6 lat (6 kolejnych lat akademickich) – nie dłużej jednak niż do 31.12.2023 r., świadczenia nie przysługują.

Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student/doktorant przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
• magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
• licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Dla doktorantów oznacza to, że nie przysługują doktorantowi posiadającemu stopień naukowy doktora, dotyczy także stopni naukowych uzyskanych za granicą.


UWAGA!!!
Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, na różnych kierunkach studiów (w przypadku studiowania na 2 lub więcej kierunkach w tym również w innych uczelniach) możesz otrzymywać te stypendia tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku (tzn. nie możesz pobierać stypendium Rektora na jednym a stypendium socjalne na drugim kierunku)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close