Student

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 

Student we wniosku o przyznanie zapomogi uzasadnia fakt pozostawania przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej w szczególności ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny, nieszczęśliwym wypadkiem lub śmiercią najbliższych członków rodziny, klęsk żywiołowych, a także w wyniku zdarzenia losowego, np. kradzieży, pożaru, powodzi. Okoliczności wskazane we wniosku student zobowiązany jest potwierdzić odpowiednim dokumentem. 

Student może otrzymać zapomogę, dwa razy w roku akademickim, jednakże z tytułu tego samego zdarzenia nie więcej niż raz w roku.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

O zapomogę student może ubiegać się również podczas urlopu i powtarzania semestru  lub roku.

Wniosek o przyznanie zapomogi student składa elektronicznie w systemie Wirtualna Uczelnia:

  • przedstawia sytuację materialną rodziny zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o stypendium socjalne,
  • uzasadnia fakt pozostawania w przejściowo trudnej sytuacji życiowej,
  • dołącza skany odpowiednich dokumentów.

Wniosek jest rejestrowany w systemie elektronicznym Wirtualna Uczelnia oraz weryfikowany przez pracownika Działu Spraw Studenckich.

 

Przykładowy wykaz zdarzeń losowych oraz sposób ich dokumentowania

ZDARZENIE LOSOWE

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA PRZEJŚCIOWO TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Śmierć członka rodziny

(pierwszy stopień pokrewieństwa, tj. rodzice, rodzeństwo, współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, opiekunowie prawni)

akt zgonu + zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny (zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o stypendium socjalne)

Ciężka choroba studenta

(choroby onkologiczne, udary, przewlekłe choroby serca, powypadkowe koszty leczenia)

zaświadczenia lekarskie potwierdzające leczenie, karty leczenia szpitalnego oraz faktury potwierdzające poniesione koszty leczeni, rehabilitacji + zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny (zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o stypendium socjalne)

Ciężka choroba członka rodziny

(pierwszy stopień pokrewieństwa, tj. rodzice, rodzeństwo, współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, opiekunowie prawni)
W przypadku choroby onkologicznej, udaru, przewlekłej choroby serca, powypadkowych kosztów leczenia)

zaświadczenia lekarskie potwierdzające leczenie, karty leczenia szpitalnego oraz faktury potwierdzające poniesione koszty leczeni, rehabilitacji + zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny (zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o stypendium socjalne)

Choroby studenta lub członka rodziny

(pierwszy stopień pokrewieństwa, tj. rodzice, rodzeństwo, współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, opiekunowie prawni)

zaświadczenia lekarskie potwierdzające leczenie, karty leczenia szpitalnego oraz faktury potwierdzające poniesione koszty leczeni, rehabilitacji + zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny (zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o stypendium socjalne)

Alkoholizm w rodzinie

zaświadczenie o prowadzonym leczeniu z poradni rozwiązywania problemów alkoholowych + zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny (zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o stypendium socjalne)

Przemoc w rodzinie

zaświadczenia z policji o przeprowadzanych interwencjach, wyroki sądowe, Niebieska Karta + zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny (zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o stypendium socjalne)

Utrata pracy

(w przypadku zatrudnienia na minimum 1 rok w pełnym wymiarze czasu pracy, z zastrzeżeniem, że utrata pracy nie nastąpiła z winy pracownika lub na wniosek pracownika)

świadectwo pracy, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy + zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny (zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o stypendium socjalne)

– Utrata renty rodzinnej
– Utrata zasiłku dla bezrobotnych
– Utrata renty zdrowotnej

(w przypadku pobierania przez minimum 1 rok)

odpowiednio: świadectwo pracy, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy, zaświadczenie z ZUS/KRUS + zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny (zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o stypendium socjalne)

Klęski żywiołowe

(susza, powódź, gradobicie)

orzeczenie komisji likwidacyjnej, zaświadczenie od ubezpieczyciela + zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny (zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o stypendium socjalne)

Inne

np. zalanie, pożar

odpowiednio: orzeczenie komisji likwidacyjnej i/lub zaświadczenie z policji  + zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny (zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o stypendium socjalne)

Kradzież

zaświadczenie z policji o kradzieży z wyszczególnieniem skradzionych rzeczy + zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny (zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o stypendium socjalne)

Trudna sytuacja rodzinna

Dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację rodzinną + zaświadczenia dokumentujące dochody rodziny (zgodnie z zasadami dla osób ubiegających się o stypendium socjalne)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close