Student

Stypendium Ministra

Na stronie MNiSW dostępna jest już informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF).

W związku z powyższym prosimy studentów, którzy chcą ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o zgłaszanie się do kierownika Działu Spraw Studenckich mgr Elżbiety Jędruszczak (tel. +48 48 361 7039, e-mail: jedruszczak@uthrad.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2020 r.

Informujemy, że osobą uprawnioną do składnia kompletnego wniosku o stypendium jest JM Rektor. 

Szczegółowe informacje na temat kryteriów, trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021 znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

Szanowni Państwo,

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców mogą być przesyłane elektronicznie do Działu Spraw Studenckich do dnia 16 grudnia 2019 r. na adres mailowy: sprawystudenckie@uthrad.pl.

Wniosek o przyznanie stypendium jest możliwy do utworzenia w systemie OSF. Przed przesłaniem wniosku wygenerowany z systemu OSF plik w formacie PDF musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny).

UWAGA! Wniosek może złożyć wyłącznie osoba wskazana w art. 360 ust. 4 ustawy albo osoba przez nią upoważniona. Wnioski złożone indywidualnie przez młodych naukowców nie podlegają rozpatrzeniu.

Podczas tworzenia wniosku prosimy korzystać z informacji ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW W 2019 R.

Od 2 maja do 31 maja 2019 r. można już składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

UWAGA!

W roku 2019 przewiduje się również możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendiów
w dodatkowym terminie, tj. od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2019 r.

Informacja w sprawie drugiej edycji zostanie ogłoszona odrębnie na stronach MNiSW.

Podstawa prawna: art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Procedura składania wniosku o przyznanie stypendium Ministra dla młodych naukowców.

1. Młody naukowiec przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium Ministra Rektorowi Uniwersytetu, za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych.

2. Młody naukowiec ubiegający się o stypendium Ministra ma obowiązek:

a) wypełnić wniosek (wzór wniosku),
b) dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające przedstawione osiągnięcia,
c) dołączyć do wniosku oświadczenie (wzór oświadczenia),
d) złożyć wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. b i c w Dziale Spraw Studenckich,
e) przesłać wniosek drogą elektroniczną na adres: sprawystudenckie@uthrad.pl wraz ze skanami dołączonych dokumentów.

3. Pracownik DSS sprawdza wniosek pod względem jego kompletności.

4. Wnioskodawcą w sprawie przyznania stypendium Ministra jest Rektor Uniwersytetu, który przekazuje rekomendowane wnioski o przyznanie stypendium Ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w BIP na stronie podmiotowej ministerstwa. Rozstrzygnięcie Rektora o nieprzedłożeniu ww. wniosku nie jest decyzją administracyjną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa, a zwłaszcza z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. 2019 poz. 658), które zawiera zakres danych wymaganych we wniosku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close