Student

Stypendia socjalne

INFORMACJE PODSTAWOWE

(zgodne z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. – Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)
zapoznaj się z informacjami ogólnymi w zakładce – świadczenia dla studentów

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o stypendium socjalne, a w przypadku zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Trudna sytuacja materialna studenta określona jest wysokością miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1050 zł.

UWAGA: Termin składania wniosków o świadczenia na rok akademicki 2020/2021 od 1 do 19 października 2020 r.

WAŻNE!

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka, który w dniu 18.09.2020 r. odpowiadał na pytania studentów dotyczące zasad przyznawania świadczeń socjalnych w roku akademickim 2020/2021.

Obowiązek posiadania zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej będzie obowiązywał w nowym roku akademickim, ponieważ przepis zdejmujący ten obowiązek obowiązuje do 30 września 2020. Wydawanie tych zaświadczeń jest obowiązkiem organu administracji publicznej. Wniosek ten można złożyć do MOPS/GOPS drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej.

Reasumując:
Studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (czyli kwoty 528 zł), zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny w celu prawidłowej weryfikacji wniosku.

W celu ułatwienia Państwu gromadzenia dokumentów stanowiących podstawę prawidłowej weryfikacji wniosku o stypendium socjalnego zamieszczamy przykładowy Wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie decyzji lub zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej członków rodziny studenta. Osoby, które będą ubiegały się o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021 mogą skorzystać z tego druku.

POBIERZ : WNIOSEK

Brak dokumentów poświadczających źródła utrzymania rodziny przy dochodzie nieprzekraczającym kwoty 528 zł  skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Student ubiegający się o stypendium socjalne uwzględnia dokumenty wymienione poniżej dotyczące studenta i członków jego rodziny, tj.:

WAŻNE!

Studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (czyli kwoty 528 zł), zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny w celu prawidłowej weryfikacji wniosku.

W celu ułatwienia Państwu gromadzenia dokumentów stanowiących podstawę prawidłowej weryfikacji wniosku o stypendium socjalnego zamieszczamy przykładowy Wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie decyzji lub zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej członków rodziny studenta. Osoby, które będą ubiegały się o stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021 mogą skorzystać z tego druku.

POBIERZ : WNIOSEK

 1. Student do złożonego elektronicznie wniosku o stypendium socjalne dołącza skany następujących dokumentów (w formacie PDF):
  a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach rocznych, za rok poprzedzający dany rok akademicki dla każdego pełnoletniego członka rodziny, nawet jeśli nie osiągnął dochodu lub nie składał zeznania podatkowego,

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego powinno zawierać:

 • dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy),
 • podatek należny,
 • składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu.

  b) zaświadczenie z ZUS z informacją o wysokości odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (9%) lub odmowie wydania takiego zaświadczenia – dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny,

  c)obowiązkowo oświadczenie Wnioskodawcy oraz rodziny Wnioskodawcy o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (w raz z dokumentami poświadczającymi osiągnięcie dochodu)  – uzyskanego w roku poprzedzającym bieżący rok akademicki, załącznik nr 2.1. do wniosku,

  d) aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki w danym roku przez rodzeństwo lub dzieci studenta (rodzeństwo lub dzieci studenta poniżej wieku szkolnego wliczane są do składu rodziny na podstawie aktu urodzenia),

  e) inne dokumenty najczęściej potrzebne i załączane do wniosku (jeżeli taka sytuacja występuje w rodzinie studenta), np.:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zryczałtowanym podatku – dotyczy osób, które prowadzą działalność opodatkowaną w takiej formie. Zaświadczenie zawiera informacje o: wysokości przychodu, wielkości stawki podatkowej, wysokość zapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego w danym roku kalendarzowym, formie opłaconego podatku. W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej wymagana jest dodatkowo decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości opłaty z tytułu opodatkowania w formie karty podatkowej w danym roku kalendarzowym. W obu wymienionych przypadkach student obowiązkowo wypełnia załącznik nr 2.2. do wniosku,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych, prowadzonego w ostatnim roku podatkowym gospodarstwie rolnym dla członka rodziny, który jest właścicielem gospodarstwa,
 • zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego lub jego braku w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki dla właścicieli i współwłaścicieli gospodarstwa rolnego,
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę;
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • wyrok sądu o rozwodzie między rodzicami studenta lub studentem i jego współmałżonkiem,
 •  wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów dla danej osoby z rodziny studenta, kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności wyegzekwowania alimentów lub o częściowej egzekucji,
 • zaświadczenie o wysokości świadczenia alimentacyjnego dla osoby z rodziny studenta,
 • akty zgonu w przypadku śmierci, któregoś z rodziców lub małżonka studenta.
 1. W przypadku braku wymaganych dokumentów wniosek o stypendium nie będzie rozpatrywany. Student otrzyma informacje w systemie Wirtualna Uczelnia „wniosek odrzucony”. Po uzupełnieniu dokumentów i ich weryfikacji otrzyma stypendium od miesiąca uzupełnienia.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu:

Uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 • będące na utrzymaniu osób wymienionych powyżej – dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Do składu rodziny nie wlicza się rodzica, jeśli:

 • rodzic nie żyje (akt zgonu);
 • rodzic zaginął (zaświadczenie z Policji);
 • rodzic jest nieznany (odpis zupełny aktu urodzenia);
 • rodzic ma orzeczone alimenty względem studenta (do dochodu wlicza się wówczas alimenty);
 • rodzic, z którym student mieszka został przez sąd zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • powództwo o alimenty względem rodzica zostało przez sąd oddalone.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeśli złoży oświadczenie że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych oraz jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26. rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia,a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada2003 r. o świadczeniach rodzinnych (w roku 2020/2021 jest to kwota 930,35 zł).

Źródłem stałego dochodu studenta może być w szczególności: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi: renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawieranie umowy zlecenia, umowy o dzieło.

Dochodem są poniższe świadczenia po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939– 1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629),

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

– alimenty na rzecz dzieci,

stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) oraz inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom,

Osoby pobierające stypendia sportowe, o których mowa w art. 5, art. 31 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 oraz art.32aust. 1, są stypendystami sportowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.1)), a okres ich pobierania zalicza się do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065,z późn. zm.2)) oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Podstawę zaliczenia okresu pobierania stypendium sportowego stanowi zaświadczenie wydane przez podmiot wypłacający stypendium – ustawa o sporcie.

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

– świadczenia, o których mowa w art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. stypendia przyznawane doktorantowi (szkoły doktorskiej) przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w art. 96 ust. 2 i3 tejże ustawy,

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „ulga prorodzinna” – zwrot podatku z tytułu prawa do tej ulgi,

– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730),

– świadczenie rodzicielskie „Kosiniakowe”,

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Do ustalenia sytuacji materialnej studenta do stypendium socjalnego nie bierzemy pod uwagę (nie doliczamy): świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.)

Do wyliczenia dochodu uprawniającego do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego nie doliczamy również:

 • świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:

– funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
– niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
– umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,

 • świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629), czyli:
 •  

stypendiów dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art.3 ust.2 i3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł;

1. Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu do celów stypendialnych oblicza się poprzez różnicę:

Dochód wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego
tj. przychód – (minus koszty uzyskania przychodu)

(minus) składki na ubezpieczenia społeczne wykazane w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego

(minus) podatek należny wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego

(minus) składka zdrowotna odliczona wykazana w zaświadczeniu z ZUS

2. W celu ustalenia dochodu netto z przychodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód z ogłaszanego corocznie, w drodze Obwieszczenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.[POBIERZ]

3. W przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki.

Wysokość dochodu o której mowa, wyznacza się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego co roku Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. [POBIERZ]

4. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki.

5. W przypadku, gdy  członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględania się tej osoby w składzie rodziny oraz nie odlicza się poniesionych kosztów.

6. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego.

7. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w poprzednim roku kalendarzowym, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.

8. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

9. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń.

10. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń.

11. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przypominamy, że do dochodu rodziny we wniosku o stypendium socjalne nie zgłaszamy świadczeń na dzieci, otrzymywanych w ramach programu 500+ . Zgodnie z przepisami nie stanowią one dochodu określanego do celów stypendialnych.

Studenci, których rodzice/opiekunowie korzystali przy rozliczeniu podatkowym za rok 2019 z ulgi na dzieci i otrzymali w roku 2020 z tego tytułu zwrot podatku – zgłaszają ten dochód we wnioskach stypendialnych na rok 2020/2021.

Na zaświadczeniach o dochodzie z Urzędu Skarbowego kwota zwrotu podatku wykazana jest zazwyczaj odrębnie i umieszczona w dolnej części zaświadczenia – kwotę tę należy wpisać do kalkulatora stypendialnego w niebieskiej części „Dochody” w rubrykę „Inne”.

Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym.

Nie jest również uprawnione zgłaszanie jako dochodu utraconego np.:
nagrody jubileuszowej lub innych jednorazowych świadczeń o podobnym charakterze, wypłacanych okazjonalnie w roku, z którego dochody stanowią podstawę do przyznania stypendium.

Zgłaszając utratę dochodu należy pamiętać o zgłoszeniu występującego w niektórych przypadkach równoczesnego wzrostu dochodu z innego tytułu (np. śmierć członka rodziny – przyznanie renty; utrata pracy – przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, renty lub emerytury itp.).

WAŻNE: Rozdzielność majątkowa (INTERCYZA) członków rodziny studenta nie jest podstawą do ukrycia dochodów współmałżonka lub rodzica studenta.

W przypadku zawarcia przez studenta/doktoranta związku małżeńskiego w roku poprzednim lub bieżącym, małżonka studenta/doktoranta (i dzieci) należy wpisać do rodziny studenta/doktoranta, dołączając wymagane zaświadczenie małżonka o dochodzie.

W opisanej powyżej sytuacji, we wniosku stypendialnym nie ma obowiązku zgłaszania dochodów rodziców i uczącego się rodzeństwa, a jedynie dochody nowej rodziny.

W przypadku śmierci członka rodziny, po dołączeniu odpisu aktu zgonu, można od razu (w głównym wniosku stypendialnym) pominąć dochód uzyskany w minionym roku przez osobę zmarłą, a w to miejsce zgłosić rentę z roku bieżącego (jeśli przyznana) lub złożyć aktualizację po przyznaniu renty – DOCHODU UZYSKANEGO (aktualizacja wysokości dochodu i ewentualnie stypendium od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego, za który wypłacono PEŁNE świadczenie).

W przypadku np. ukończenia przez członka rodziny 26 roku życia, usamodzielnienia finansowego lub założenia własnej rodziny przez rodzeństwo lub studenta-wnioskodawcę, narodzenia dziecka w rodzinie, należy złożyć aktualizację wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi zaistnienie w/w sytuacji.

Jest to podstawą do aktualizacji dochodu na osobę i ewentualnej korekty wysokości stypendium poczynając od miesiąca następującego od zgłoszenia zmiany.

Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym.

Nie jest również uprawnione zgłaszanie jako dochodu utraconego np.:
nagrody jubileuszowej lub innych jednorazowych świadczeń o podobnym charakterze, wypłacanych okazjonalnie w roku, z którego dochody stanowią podstawę do przyznania stypendium.

Zgłaszając utratę dochodu należy pamiętać o zgłoszeniu występującego w niektórych przypadkach równoczesnego wzrostu dochodu z innego tytułu (np. śmierć członka rodziny – przyznanie renty; utrata pracy – przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, renty lub emerytury itp.).

WAŻNE: Rozdzielność majątkowa (INTERCYZA) członków rodziny studenta nie jest podstawą do ukrycia dochodów współmałżonka lub rodzica studenta.

DOCHÓD UTRACONY

Dochodem utraconym zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych JEST:

 1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

utrata zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

 1. utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 2. (uchylona),
 3. wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz.650 i 858) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
  o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm
 4. (uchylona),
 5. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 6. utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 7. utrata świadczenia rodzicielskiego (Kosiniakowego),
 8. utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy
  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego przez członka rodziny dochodu z pierwszego pełnego miesiąca w przypadku uzyskania dodatkowego dochodu;

DOCHÓD UZYSKANY

Dochodem uzyskanym zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych JEST:

 1. zakończenie urlopu wychowawczego,
 2. uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej 
 4. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r.o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 5. (uchylona),
 6. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 7. (uchylona),
 8. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 9. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego (Kosiniakowego),
 10. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisacho ubezpieczeniu społecznym rolników,
 11. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym.

Nie jest również uprawnione zgłaszanie jako dochodu utraconego np.:
nagrody jubileuszowej lub innych jednorazowych świadczeń o podobnym charakterze, wypłacanych okazjonalnie w roku, z którego dochody stanowią podstawę do przyznania stypendium.

Zgłaszając utratę dochodu należy pamiętać o zgłoszeniu występującego w niektórych przypadkach równoczesnego wzrostu dochodu z innego tytułu (np. śmierć członka rodziny – przyznanie renty; utrata pracy – przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, renty lub emerytury itp.).

O stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora mogą ubiegać się studenci oraz doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będący cudzoziemcami, wymienieni poniżej w pkt 1) – 7):

1) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

2) którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),

3) którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

5) posiadacze Karty Polaka lub osobami, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

6) będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151 b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156 b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

8) cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

O stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogę może ubiegać się cudzoziemiec wymieniony w pkt 8).

Za członków rodzin osób, o których mowa w pkt 8), uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 900 ze zm.).

Wnioski o świadczenia i wszelkie dokumenty stanowiące załączniki do wniosku i dowody w postępowaniu, składa się w języku polskim, w tym: strony tytułowe publikacji przedstawianych do wniosku o stypendium rektora, powinny być przetłumaczone na język polski. W razie wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia, organ może zażądać przedstawienia przez stronę opinii biegłego tłumacza.

Dokumenty pochodzące od organów administracji lub zaświadczenia organizatorów konferencji naukowych o udziale lub wygłoszeniu referatu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem programu konferencji naukowej oraz strony tytułowej publikacji wydanej w języku obcym, których to tłumaczeń może dokonać wnioskodawca, składając stosowne oświadczenie pod treścią tłumaczenia.

STYPENDIUM SOCJALNE DLA CUDZOZIEMCÓW 

Student będący obcokrajowcem podlega takim samym regulacjom jak obywatele polscy w zakresie ubiegania się o przyznanie świadczeń na polskiej uczelni.

Ø Podstawą do przyznawania świadczeń socjalnych są dochody rodziny za cały rok kalendarzowy, tj. od stycznia
do grudnia
, chyba, że w trakcie tego roku, lub po nim, tj. na dzień składania wniosku, wystąpiły: zmiany w źródłach dochodu, zmiana pracodawcy, utrata lub otrzymanie pracy, utrata lub otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych (patrz zakładka aktualizacja dochodu);

Ø Dokumenty sporządzone w oryginalnej wersji językowej składane jako załączniki do wniosków o przyznanie pomocy materialnej winny mieć załączone tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego znajdującego się na liście Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

W indywidualnych przypadkach (w szczególności studenci z Ukrainy) dokument może być przetłumaczony przez tłumacza nie będącego tłumaczem przysięgłym z kraju którego student jest obywatelem, z jednoczesnym notarialnym potwierdzeniem zgodności takiego dokumentu;

Ø W przypadku gdy student składający wniosek jest niepełnoletni (np. absolwent ukraińskiej czy białoruskiej szkoły średniej), jak również, gdy nie ukończył w roku będącym podstawą do przyznawania świadczeń 18 lat i nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu, w przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu poświadczającego brak uzyskania dochodu, student składa oświadczenie o braku dochodów w roku poprzednim oraz roku ubiegania się o świadczenie i dołącza je do wniosku stypendialnego.

Ø Alimenty przyznane niepełnoletniemu należy uwzględnić przy dochodach jednego z rodziców lub opiekunów prawnych jeśli są wypłacane na „jego ręce” co jest potwierdzone orzeczeniem sądu;

Ø W przypadku braku organu będącego odpowiednikiem Urzędu Skarbowego lub gdy taki organ nie wystawia wymaganych regulaminem zaświadczeń (np. w Republice Białoruś), dopuszcza się: udokumentowanie dochodów członków rodziny wnioskodawcy na podstawie zaświadczeń wystawionych przez zakłady pracy (tłumaczenie).

Zaświadczenia powinny zawierać odpowiednio: wysokość dochodów brutto, pobranych od nich podatków
i ewentualnych składek odpowiadających polskim składkom społecznym (gdy takie występują) – opłacanych
z wynagrodzenia pracownika lub/i dochodów „netto” za okres stanowiący podstawę do przyznawania świadczenia;

Ø Studenci  z Ukrainy przynoszą zaświadczenia o dochodach członków rodziny z Państwowej Służby Fiskalnej (PSF). Zaświadczenie powinno zawierać odpowiednio: wysokość dochodów brutto, pobranych od nich podatków
i ewentualnych składek odpowiadających polskim składkom społecznym (gdy takie występują) – opłacanych
z wynagrodzenia pracownika lub/i dochodów „netto” za okres stanowiący podstawę do przyznawania świadczenia;

Ø Student zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, chyba że w kraju pochodzenia składki nie są odprowadzane (w takim przypadku student składa oświadczenie o takiej treści);

Ø Zaświadczenia i inne dokumenty dotyczące, np. pobierania renty inwalidzkiej, renty po zmarłym rodzicu, alimentów, rejestracji bezrobotnego i  pobierania zasiłku dla bezrobotnych, braku jednego z rodziców oraz pozostałe, wystawione przez właściwe dla danego państwa organy/instytucje, powinno zostać potwierdzone poprzez dołączenie kopii odpowiedniego aktu prawnego lub zaświadczenia z właściwego organu państwa pochodzenia informujące o tym że tak stanowi prawo państwa pochodzenia;

Ø Dochody uzyskane za granicą przelicza się na złoty polski (PLN) według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego będącego podstawą do przyznawania świadczeń. Dochody uzyskane za granicą, po roku kalendarzowym będącym podstawą do przyznania świadczeń, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca w którym dochód został uzyskany. Należy pamiętać, że dochody te pomniejsza się odpowiednio o: zapłacone składki i podatek dochodowy;

Ø Kopia karty pobytu lub kopia ważnej Karty Polaka w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują naukę na zasadach jak obywatele polscy. 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close