Student

Świadczenia dla studentów - pomoc materialna

UWAGA!

Stypendium socjalne może zostać pomniejszone z uwagi na to, iż Student może otrzymywać równocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę, o ile spełnia kryteria przewidziane dla każdego ze świadczeń, z tym że zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce – łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora otrzymanych przez studenta nie może przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora, tj. kwoty 2435,80 zł (wynagrodzenie to wynosi w 2022 r. – 6410,00 zł)

Od 01.01.2023 r. wynagrodzenie profesora wzrosło do kwoty 7210 zł co oznacza, iż łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego oraz stypendium rektora otrzymanych przez studenta nie może przekroczyć  kwoty 2739,80 zł 

Termin składania wniosków o świadczenia na cały rok akademicki 2022/2023
od 12.09.2022 do 17.10.2022

 

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW – UTH RAD

INFORMACJE PODSTAWOWE NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
(zgodne z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
z dnia 20 lipca 2018 r. – Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)

Na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów UTH Rad. student może ubiegać się o:

 • stypendium socjalne (zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie),
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogę,
 • stypendium Rektora,
 • zakwaterowanie w domu studenckim, jak również o zakwaterowanie małżonka lub dziecka.

Świadczenia dla studentów przyznawane są na podstawie złożonych wniosków.

Studenci składają wnioski elektronicznie w systemie Wirtualna Uczelnia oraz dołączają skany wymaganych dokumentów (wymagany format PDF).
Wypełniony wniosek wraz z dokumentami należy zapisać a następnie przesłać. Po przesłaniu wniosku student traci możliwość jego edycji.
Od momentu przesłania wniosku, należy obserwować jego status.
Status „Przyjęty” oznacza prawidłową weryfikację – student oczekuje na naliczenie i wypłacenie stypendium oraz wydanie decyzji.
Status „Odrzucony” oznacza nieprzyznanie stypendium z różnych powodów:
– przekroczenie progu dochodowego,
– niespełnienie wymogów regulaminowych,
– względy formalne (brak wymaganych dokumentów).
W powyższej sytuacji student otrzyma decyzję lecz nie będzie miał przyznanego stypendium.
Status „Bez rozpoznania” oznacza brak możliwości prawidłowej weryfikacji wniosku.

W przypadku braku wskazanych załączników do wniosku lub źle wypełnionego wniosku, student otrzyma w systemie Wirtualna Uczelnia komunikat, z podanym terminem do ich uzupełnienia i statusem „do poprawy”.

Dział wzywa do jednego uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty pierwotnej weryfikacji wniosku pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

Student ma prawo ponownie ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę jednak świadczenie otrzyma od miesiąca poprawnie złożonego wniosku.

Załączone do wniosku o przyznanie stypendium dokumenty powinny być opisane hasłowo (np.: US mama, ZUS tata, załącznik 2.1, zaświadczenie z MOPS, alimenty siostra Ewa, itp…)

W zakładkach/kafelkach na dole strony zamieszczono wszystkie potrzebne informacje dotyczące różnych rodzajów świadczeń przyznawanych w Uczelni (a szczególnie jakie dokumenty dołączamy do konkretnych wniosków).

WAŻNE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA W UCZELNI

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. Stosowne oświadczenie student zamieszcza na wnioskach o przyznanie świadczenia.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

z wyjątkiem, że nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Dotyczy to również osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta a rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania

z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku gdy student podjął jednolite studia magisterskie których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów, łączny okres przysługiwania świadczeń jest dłuższy o 2 semestry.

Do okresu, o którym mowa powyżej wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego.

W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Świadczenia nie przysługują studentom będącym:

 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

O świadczenia, mogą ubiegać się studenci będący obywatelami polskimi oraz cudzoziemcy.

Informacje w zakładkach/kafelkach na dole strony

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o świadczenia, w roku akademickim 2022/2023, odpowiednio na zasadach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów UTH Rad., nie dłużej jednak niż przez 6 kolejnych lat akademickich. Zasady określone w w/w regulaminie świadczeń dla studentów, dotyczące ubiegania się, przyznawania i otrzymywania stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych, zapomóg, stypendiów Rektora, stosuje się odpowiednio do doktorantów.

UWAGA! W systemie Wirtualna Uczelnia w zakładce “Twoje dane finansowe” / Twoje konto bankowe student musi wpisać numer konta, na jaki mają być przelewane świadczenia stypendialne, w przeciwnym razie wypłata nie będzie możliwa. Studenci, którzy nie dopełnili tego obowiązku proszeni są o niezwłoczne zalogowanie do systemu i uzupełnienie danych (nr własnego konta bankowego). Przypominamy także, że po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i rozpoczęciu drugiego stopnia numer konta do systemu trzeba wprowadzić ponownie (nie jest przenoszony automatycznie).

Wypełniony wniosek on-line w systemie Wirtualna Uczelnia, zapisujemy, dołączamy skany wymaganych dokumentów. Wysyłamy całość elektronicznie do Działu Spraw Studenckich.

Powyższa informacja dotyczy wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, o stypendium rektora oraz zapomogę.

Dział Spraw Studenckich w celu weryfikacji świadczeń może zażądać złożenia wniosku wraz z załączonymi dokumentami w wersji papierowej. Student/doktorant ma obowiązek niezwłocznie je dostarczyć.

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – R-30/2022

Aneks nr 1 z dnia 26.09.2022 r.  – do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Załącznik Nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Ustalenia w zakresie pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023 – R-39/2022

Rodzaje świadczeń

Uwaga STUDENCI/DOKTORANCI!

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania
się wirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo
zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.

W celu uzyskania informacji dot. stypendium socjalnego, stypendium Rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi
prosimy o kontakt telefoniczny od wtorku do piątku w godzinach 11.00 – 13.00.

mgr Elżbieta Jędruszczak

Kierownik
tel. +48 48 361 7039
e-mail: jedruszczak@uthrad.pl

mgr inż. Anna Chrzan

tel. +48 48 361 7038
e-mail: a.chrzan@uthrad.pl

Udziela informacji dot. stypendium socjalnego dla Wydziałów:

 • Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
 • Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 • Sztuki

 

Oliwia Rola

tel. +48 48 361 7038
e-mail: o.rola@uthrad.pl

   Udziela informacji dot. stypendium socjalnego dla Wydziałów:

 • Mechanicznego
 • Ekonomii i Finansów

 

 

 

mgr inż. Monika Siwiec

tel. +48 48 361 7387
e-mail: m.siwiec@uthrad.pl

Udziela informacji dot.:

 • stypendium socjalnego dla Wydziałów:
 • Prawa i Administracji
 • Transportu,Elektrotechniki i Informatyki
 • stypendium Rektora
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi

mgr Iwona Mędrzycka-Pietrzyk

tel. +48 48 361 7036
e-mail: i.medrzycka@uthrad.pl

Udziela informacji dot. stypendium socjalnego dla Wydziałów:

 • Filologiczno-Pedagogicznego

W przypadku wystąpienia błędów lub problemów technicznych prosimy o kontakt z Centralnym Punktem Informacji.

ul. Malczewskiego 29 (Rektorat), pok. 4, 26-600 Radom
tel. +48 48 361 80 00, fax. +48 48 361 80 01
e-mail: cpi@uthrad.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close