Student

Stypendium Rektora

Zapoznaj się z informacjami ogólnymi w zakładce – Świadczenia dla studentów
Wypełnij on-line wniosek w systemie WU, zapisz, dołącz skany wymaganych dokumentów (w formacie PDF) oraz potwierdzenia wskazane we wniosku zgodnie z kompetencjami. Wyślij całość elektronicznie do Działu Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do 19 października.
Po tym terminie wnioski o stypendium Rektora nie będą przyjmowane!

Stypendium Rektora, może otrzymać student, który zaliczył poprzedni rok studiów i uzyskał w nim: wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O przyznanie stypendiów Rektora może ubiegać się student, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, przy czym wyjątek stanowi student przyjęty na pierwszy rok studiów spełniający poniższe kryterium:

Student przyjęty na pierwszy rok studiów, który w roku złożenia egzaminu maturalnego,  który jest:

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

  1. Laureat olimpiady międzynarodowej albo laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przedstawia zaświadczenie zgodne ze wzorem dołączonym do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13 poz.125 ze zm.).
  2. Medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, przedstawia zaświadczenie Polskiego Związku Sportowego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. 2018 r. poz.1263 ze zm.), zgodnie z aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, który na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.

Studentów, o których mowa w pkt. 1) i 2), nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.
Podstawą do przyznania stypendium Rektora dla studenta, który przeniósł się z innej uczelni lub zmienił studia stacjonarne na niestacjonarne lub odwrotnie, są osiągnięcia uzyskane na dotychczasowych studiach w ostatnim roku akademickim.

W przypadku wznowienia studiów stypendium Rektora przysługuje studentowi nie wcześniej niż po zaliczeniu całego roku akademickiego po wznowieniu.

Stypendium nie przysługuje studentowi w okresie urlopu. W przypadku podjęcia nauki po urlopie do przyznania stypendium brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane w roku akademickim, poprzedzającym urlop.

Student może się ubiegać o stypendium Rektora wyłącznie na jednym, wybranym kierunku studiów i na jednej uczelni, na podstawie złożonego wniosku. Student, który odbywa część studiów w innej uczelni (również zagranicznej) na zasadzie porozumień zawartych między uczelniami, może otrzymać w tym czasie stypendium Rektora. Jeśli stypendium przyznane było na podstawie wyników w nauce, po podjęciu nauki w Uniwersytecie przelicza się oceny za przedmioty zaliczone w partnerskich uczelniach na podstawie zasad określonych w regulaminie studiów Uniwersytetu.

Stypendia przyznawane są odrębnie dla studentów każdego kierunku studiów według rankingu przeprowadzanego dla tego kierunku. Liczba punktów decyduje o miejscu studenta na liście rankingowej.

Wniosek o stypendium Rektora obejmuje cztery odrębne, równoprawne i niezależne grupy rodzajowe osiągnięć zwane „kategoriami”:

a) wyróżniające wyniki w nauce – kategoria A,
b) osiągnięcia naukowe – kategoria B,
c) osiągnięcia artystyczne – kategoria C,
d) osiągnięcia sportowe – kategoria D,

które podlegają punktacji w skali 0 – 100 pkt w ramach każdej kategorii, a jeśli suma przekroczy 100 pkt, do rankingu przyjmuje się wynik 100 pkt (maksimum).

Rektor może ustalić, że do rankingu przyjmuje się tylko jedno najwyżej punktowane osiągnięcie w ramach danej kategorii.

Student wypełnia wniosek elektronicznie w systemie Wirtualna Uczelnia i dołącza skany dokumentów potwierdzających osiągnięcia z kategorii: B, C, D. Średnia ocen generuje się na wniosku z systemu Wirtualna Uczelnia. Pracownicy DSS weryfikują i dokonują ewentualnych korekt w zakresie wymienionych kategorii osiągnięć wg zasad i punktacji określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów. Średnie ocen są weryfikowane i ewentualnie poprawiane przez pracowników DSS, na podstawie zestawień średnich ocen  z odpowiedniego BOS-u.

Punkty za osiągnięcia przyznawane studentom są podstawą do utworzenia jednej listy rankingowej, wspólnej dla danego kierunku studiów oraz wszystkich osób ubiegających się o stypendium Rektora na tym kierunku, bez względu na kategorię osiągnięć. Student, który nie zaliczył poprzedniego roku studiów, w tym posiada rejestrację warunkową z deficytem punktowym, nie może otrzymać stypendium Rektora pomimo zgłoszonych osiągnięć i uzyskuje 0 pkt w każdej z kategorii.

Podstawą przyznania stypendium jest miejsce na liście rankingowej, sporządzonej w ramach nie więcej niż 10% studentów spośród wszystkich wpisanych na dany kierunek studiów. Stypendia są przydzielane kolejno według miejsca na liście rankingowej w liczbie nie większej niż do wypełnienia limitu stypendiów dla danego kierunku. Stypendium nie może zostać przyznane studentowi, który uzyskał w rankingu 0 punktów, chyba że ubiegał się o stypendium w kategorii A (wysoka średnia ocen) i uzyskał średnią ocen 4.00.

Student, który osiągnął wybitne wyniki w więcej niż jednej kategorii jest uprawniony do złożenia wniosku z uwzględnieniem każdej z tych kategorii. Do rankingu przyjmuje się wynik z tej kategorii, z której student uzyskał najwyższą liczbę punktów, przy czym gdyby punkty uzyskane w innej kategorii również kwalifikowały do otrzymania stypendium, Rektor może podwyższyć przyznane stypendium do wysokości 50% kwoty, jaką otrzymywałby student, gdyby przyjęto do rankingu punkty z tej drugiej kategorii. Rektor może określić minimalną liczbę punktów, która uprawnia do podwyższenia stypendium.

Osoby, które uzyskały tę samą liczbę punktów w ramach tej samej kategorii osiągnięć lub w różnych kategoriach, zajmują na liście rankingowej tę samą pozycję. Jeśli przyznanie stypendium wszystkim tym osobom spowodowałoby przekroczenie limitu stypendiów, przeprowadza się kwalifikację dodatkową, która powoduje uszeregowanie uprawnionych w następujący sposób:

a) punktuje się średnią wszystkich ocen wpisanych w zakładkę „karta ocen” w systemie Uczelnia z poprzedniego roku akademickiego (średnia ze średniej ocen z każdego semestru w poprzednim roku akademickim),
b) w przypadku jednakowego wyniku ze średniej ocen, sumuje się punkty uzyskane przez studentów w różnych kategoriach, a w przypadku, gdy nadal wynik jest jednakowy, brana jest pod uwagę średnia ocen z ostatniego semestru (średnia pomocnicza).

   Plik do pobrania: Stypendia_Rektora_Kategorie_ABCD

Doktorant składa wniosek na Wirtualnej Uczelni, następnie należy go wydrukować, wypełnić i złożyć wraz z załącznikami (skany w formacie PDF) w Dziale Spraw Studenckich.

Termin składania wniosków od 1 do 19 października 2020 r.

Po tym terminie wnioski o stypendium Rektora nie będą przyjmowane!

Stypendium Rektora może być przyznane doktorantowi na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, jeżeli łącznie spełnił następujące warunki: 

  1. uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen z egzaminów objętych programem nie mniejszą niż 4.00,
  2. wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej ocenionymi na nie mniej niż 4 pkt (w skali 0 – 5 pkt) przez kierownika studiów na podstawie sprawozdania z działalności naukowej przedłożonego przez doktoranta (zaopiniowanego przez opiekuna naukowego),
  3. wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej, ocenionym na nie mniej niż 4 pkt (w skali 0 – 5 pkt) przez kierownika studiów na podstawie sprawozdania z prowadzenia zajęć dydaktycznych; sprawozdanie opiniuje samodzielny pracownik naukowy, pod opieką którego doktorant je odbywał. Liczba punktów za procent wypracowanego pensum określona jest we wniosku dla najlepszych doktorantów.

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów weryfikuje i nadaje odpowiednią liczbę punktów Kierownik Studiów Doktoranckich. Następnie wniosek jest składany i rejestrowany przez pracownika DSS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close